Právnická fakulta

Třicet let. Takovou cestu urazila Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci od svého znovuobnovení v roce 1991, kdy vznikla jako první porevoluční právnická fakulta v tehdejším Československu. Z fakulty o desítce zaměstnanců a šesti desítkách studentů vyrostlo moderní univerzitní pracoviště respektované v České republice i v zahraničí, které je hrdé na své absolventy šířící její dobré jméno, aktivní studenty a zapálené zaměstnance. Pracoviště, které dbá na hodnoty, jež dostalo do vínku – svobodu, demokracii a občanskou společnost a současně se nebojí jít s dobou. 

Slovo děkana

PF UPOL | Děkan

Při oslavě „třicátin“ naší fakulty chci poděkovat vedení univerzity ze začátku 90. let za moudré a odvážné rozhodnutí obnovit právnické učení v Olomouci. Děkuji všem předchozím děkanům a jejich spolupracovníkům za to, že se o fakultu zasadili. Děkuji všem akademikům, kteří s fakultou spojili svůj životní čas a vložili do ní své síly a energii. Děkuji všem neakademickým zaměstnancům, kteří pečlivě a trpělivě zajišťovali každodenní chod fakulty. Děkuji všem studentům, kteří si ji vybrali jako svou alma mater a prožili na ní cenné roky svého studia.

Přeji naší fakultě, aby si byla vědoma svých kořenů, udržela si svěžest a mladistvou dravost, současně však, aby byla zralou součástí univerzity a pomáhala kultivovat právní prostředí v naší zemi. Přeji jí silné osobnosti a kvalitní odborné zázemí, vynikající studenty a absolventy.

Milá fakulto, přeji Ti vše nejlepší. Díky, že jsi.

Václav Stehlík, děkan 

Přání pro právnickou fakultu

Video portréty:rozhovory s pamětníky, děkany, absolventy…

10 osobností, 10 vzpomínek a pohledů na novodobou právnickou fakultu.

prof. PhDr. Josef JAŘAB, CSc.​

první polistopadový rektor UP (1. 1. 1990 – 31. 1. 1997)

JUDr. Helena KREJČÍ

první proděkanka obnovené PF UP, dnes soudkyně Vrchního soudu Olomouc

doc. Ing. Jiří BLAŽEK, CSc.

děkan PF UP (1998–2001), vysokoškolský pedagog

JUDr. Mag. iur. Michal MALACKA, Ph.D., MBA

děkan PF UP (2001–2007), dnes prorektor pro strategii a vnější vztahy, statutární zástupce rektora UP

prof. JUDr. Milana HRUŠÁKOVÁ, CSc.

děkanka PF UP (2008–2016), vysokoškolská pedagožka, advokátka, v roce 2009 byla vyhlášena Právníkem roku v oboru rodinného práva, v roce 2017 jí byla udělena stříbrná medaile Za zásluhy o rozvoj UP

JUDr. Zdenka PAPOUŠKOVÁ, Ph.D.

děkanka PF UP (2016–2020), dnes prorektorka pro legislativu a organizaci UP

doc. JUDr. Václav STEHLÍK, LL.M. Ph.D.

děkan PF UP (2020–dosud)

JUDr. Ing. Filip DIENSTBIER, Ph.D.

od roku 2001 působil na PF UP – byl asistentem na katedře správního práva PF UP, později se stal jejím vedoucím a mezi roky 2004–2014 byl proděkanem, dnes soudce Nejvyššího správního soudu v Brně

Mgr. Michaela SIGMUNDOVÁ, Ph.D.

1. absolventský ročník obnovené PF UP – 1996, vysokoškolská pedagožka a advokátka

Kateřina FRIČOVÁ

studentka PF UP magisterského oboru Právo

Současná fakulta

v číslech

0
kateder
0
studentů v akreditovaných programech (červenec 2021)
0
udělené čestné doktoráty UP osobnostem úzce spojeným s právnickou fakultou
0
děkanů v novodobé historii
0
celkový počet zaměstnanců
0
akademických pracovníků
0
profesoři
0
docentů
0
studijní programy pro maturanty
0
programy navazujícího studia
0
specializací doktorského studia v českém jazyce
0
specializace doktorského studia v anglickém jazyce
0
oborů, ve kterých lze konat rigorózní řízení
0
letní školy – Česko-francouzská letní škola, Letní škola medicínského práva
0
zahraničních partnerských škol
0
průměrný počet právních rad předaných Studentskou právní poradnou za semestr
0
projektů podpořených Grantovou agenturou ČR, které řešili v roce 2020 akademičtí pracovníci fakulty
0
projektů řešených v rámci Studentské grantové soutěže Univerzity Palackého (IGA) v roce 2020
0
recenzované právní časopisy vydávané fakultou (Acta Iuridica Olomucensia, International and Comparative Law Review, European Studies - The Review of European Law, Economics and Politics)
0
tradiční vědecké konference každý rok (Olomoucké právnické dny, Olomoucké debaty mladých právníků)
0
knižních jednotek v knihovním fondu PF UP
0
řádných publikačních výsledků v OBD (od roku 1991 do července 2021)

ve fotografiích

V roce 2021 fakulta dokončila největší stavební investici ve své novodobé historii – dvoupodlažní centrální křídlo budovy B s terasou, jehož jádrem je knihovna se studovnou. Fakulta získala navíc čtyři učebny a zázemí pro Centrum pro klinické právní vzdělávání, kam se přestěhovala z vedlejší budovy Studentská právní poradna.

Absolventi

První absolventi obnovené právnické fakulty promovali v roce 1996. Dnes už se celkové číslo absolventů napříč programy a obory přehouplo přes 5 000, z toho magisterský studijní program Právo a právní věda (případně Právo) úspěšně dokončilo 4 053 posluchačů.

Absolvovali u nás (1996 – červen 2021)

program / obor počet absolventů
Právo a právní věda (Právo), magisterský
4 053
Právo ve veřejné správě, bakalářský
483
Evropská studia se zaměřením na evropské právo, navazující magisterský
314
Vyšší justiční úředník
89
Teoretické právní vědy, doktorský
52
Rigorózní řízení
195
Habilitační řízení
3
LL.M.
1

Anglické programy

program / obor počet absolventů
International and European Law, navazující magisterský
8
European and International Law, doktorský
1

anketa

Co pro Vás znamenalo studium na olomoucké právnické fakultě?

Jakub Dohnal

Jakub Dohnal

advokát, rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské a agrární komoře ČR, zakládající partner ARROWS

Studium v Olomouci ovlivnilo můj život i kariéru. Jako jeden z prvních jsem tu absolvoval doktorský program, později tu potkal svoji manželku a poté klíčové lidi naší poradenské skupiny ARROWS. Když nad tím přemýšlím, tak za svůj osobní i profesní život vlastně velmi vděčím olomoucké právnické fakultě. Byl to zcela zásadní krok v mé profesní kariéře.

Veronika Ježková

vede právní oddělení organizace proFem, je ředitelkou Pro bono aliance a zároveň pracuje u soudu. V prosinci 2020 získala Cenu lidských práv Alice Garrigue Masarykové mimo jiné za snahu eliminovat násilí na ženách.

Pět let mezi přáteli, inspirativními vyučujícími a ve městě, které žilo a dýchalo skrze studenty. Studijní prostředí bylo takřka intimní a přátelství se navazovala i díky kolejím skutečně napříč ročníky. Olomoucká práva mě naučila pevným základům civilního i trestního práva a především nikoli memorovat paragrafy zpaměti, ale rozumět samotné podstatě těchto právních odvětví.

Veronika Ježková

Václav Kobera

Václav Kobera

ředitel Odboru ITS, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva dopravy, předseda správní rady EUSPA

Studium práv jsem považoval za příležitost, jak získat vzdělání s možností širokého uplatnění. Olomoucká práva jsem si vybral hlavně proto, že nás v ročníku bylo ve srovnání s inými právnickými fakultami méně a že přístup ke studentům byl individuálnější. Stejně jako všude i vzdělání je o lidech, v tomto případě o našich učitelích, kteří nám předávali své znalosti a zkušenosti. Dodnes jsem jim za jejich výbornou práci vděčný. Od doby mého studia prestiž právnické fakulty v Olomouci velmi vzrostla. Úspěchy mé alma mater sleduji a přeji jí, aby se jí dařilo i nadále. Dodnes se potkávám s bývalými spolužáky a studenty naší fakulty. Jejich pracovní úspěchy, ať již se pohybují v právnických či i neprávnických profesích, jsou i úspěchy fakulty.

Eva Šonková

soudkyně Nejvyššího správního soudu

Po počátečním: „s právy se nic nezkazí“, se brzy dostavilo: „jak jsem mohla být a tohle nevědět?” Chci říct, že z dobré volby pro nerozhodnuté maturanty se stala skvělá volba pro ty, kdo mají oči otevřené pro nové příležitosti a chtějí se věnovat něčemu, co má řád i dostatek prostoru pro invenci. Studium na právnické fakultě mi umožnilo potkat řadu inspirativních osobností ochotných rozdělit se o své vědomosti a později i získat práci, která dává smysl.

Eva Šonková

Lukáš Zapletal

Lukáš Zapletal

Legal Operations Director ve společnosti Coca-Cola BIG (Singapore)

Jednalo se o mimořádně příjemnou i poučnou kapitolu mého života, na kterou velmi rád vzpomínám a dodnes z ní čerpám. Zákony se sice od té doby značně změnily, ale idea spravedlosti, principy pomoci ostatním a postupy kritického myšlení (jakož i přátelství stvrzená v kolejních restauracích) stále trvají. Navíc jsem se na fakultě seznámil se svou manželkou, takže Olomouc má v mém srdci skutečně nezastupitelné místo.

Obnovená fakulta v čase: 1991-2021

Právo se na olomoucké univerzitě vyučovalo již od roku 1679. Právnická fakulta byla poprvé zřízena (jako direktoriát právnického studia na olomouckém lyceu) v roce 1778, jako plnohodnotná fakulta obnovené univerzity pak v roce 1833. Zrušená byla císařským dekretem v roce 1855. Snahy o obnovení univerzity v Olomouci se později opakovaně objevovaly, svého naplnění však došly až v roce 1946, kdy byl přijat zákon o obnovení olomoucké univerzity. Ten předpokládal mimo jiné i činnost právnické fakulty. V únoru 1947 byla slavnostně otevřena Univerzita Palackého, avšak bez právnické fakulty.

 1. 1990

  leden 1990

  Akademický senát UP rozhodl o zřízení právnické fakulty.

 2. 1991

  červen 1991

  První přijímací zkoušky, přijato bylo 60 studentů.

  září 1991

  Slavnostní otevření obnovené právnické fakulty, imatrikulace prvních studentů, zahájení výuky.

  listopad 1991

  Byl zvolen nejvyšší samosprávný orgán fakulty – akademický senát.

 3. 1992

  září 1992

  Akademický senát zvolil do funkce prvního děkana obnovené fakulty Miroslava Liberdu.

  červen 1992

  Akreditační komise vyjádřila souhlas se vznikem PF UP a konáním plnohodnotného řádného pětiletého magisterského studia práva.

 4. 1993

  říjen 1993

  Konal se první den otevřených dveří.

 5. 1994

  duben 1994

  Rektor ocenil Zlatou medailí UP Jiřího Haderku, předsedu akademického senátu, při příležitosti jeho životního jubilea.

  červenec 1994

  Uskutečnila se první Letní škola evropského práva (s kolegy z Grazu).

  říjen 1994

  Činnost zahájila instituce European Chair. První hostující přednášející byl Vladimír Klokočka.

 6. 1995

  únor 1995

  Do USA odletěl student Ondřej Peřich – na první odbornou stáž.

  květen 1995

  V děkanských volbách zvítězil Miroslav Liberda.

  červen 1995

  Akreditační komise potvrdila udělenou akreditaci.

 7. 1996

  červen 1996

  Fakulta vyslala do praxe první absolventy.

  podzim 1996

  Na fakultě zahájila činnost první právní klinika ve střední Evropě.

  říjen 1996

  Fakultu navštívil prezident Václav Havel.

  listopad 1996

  Konala se konference s mezinárodní účastí o rekodifikaci občanského zákoníku.

  listopad 1996

  Otevření soudní síně pro simulované soudní procesy, první v ČR.

  prosinec 1996

  První ples právnické fakulty, organizovali ho studenti.

 8. 1997

  červenec 1997

  Stoleté povodně vyplavily i právnickou fakultu.

 9. 1998

  leden 1998

  Zemřel děkan Miroslav Liberda.

  březen 1998

  Vedením fakulty pověřen Jiří Blažek.

  květen 1998

  Děkanem zvolen Jiří Blažek.

 10. 1999

  leden 1999

  Slavnostní odhalení reliéfu Justitiae – v rotundě, který fakultě věnoval Miroslav Liberda.

  březen 1999

  Znovuotevření knihovny a studovny po rekonstrukci.

 11. 2001

  říjen 2001

  Děkanem zvolen Michal Malacka.

  říjen 2001

  Slavnostní zasedání Vědecké rady právnické fakulty u příležitosti 10. výročí obnovení fakulty.

 12. 2002

  leden 2002

  Rektorka udělila pamětní medaili UP Jiřímu Boguszakovi jako ocenění jeho spolupráce s PF UP.

  srpen 2002

  Rektorka udělila zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj UP Vladislavu Davidovi.

  prosinec 2002

  Akreditační komise navrhla omezení akreditace PF UP, aby nemohli být přijímáni noví studenti od ak. roku 2003/2004.

 13. 2003

  listopad 2003

  Nastává účinnost rozhodnutí ministerstva o omezení akreditace.

  prosinec 2003

  Ministerstvo školství vydalo rozhodnutí o prodloužení akreditace do 31. 12. 2009, s omezením přijímat nové studenty.

 14. 2004

  červen 2004

  Ministerstvo školství rozhodlo o zrušení omezení akreditace.

  prosinec 2004

  Pro své druhé volební období byl inaugurován děkan Michal Malacka.

  prosinec 2004

  Dokončena první etapa rekonstrukce fakulty.

 15. 2006

  květen 2006

  Rektor ocenil studenta práv Michala Kropáče za statečnost a pracovitost při povodních.

  květen 2006

  1. ročník konference Monseho olomoucké právnické dny (dnes Olomoucké právnické dny).

  září 2006

  Zahájen společný magisterský program se Salzburskou univerzitou – Joint Degree se zaměřením na evropské právo.

 16. 2007

  červen 2007

  Vladislav David a Willibald Posch dostali čestný doktorát UP.

  červen 2007

  Rektor odmítl jmenovat děkanem PF UP zvoleného Iva Benedu.

  listopad 2007

  Výkonem funkce děkana pověřen proděkan Michal Bartoň.

  prosinec 2007

  V děkanských volbách zvítězila Milana Hrušáková.

 17. 2008

  září 2008

  Začíná fungovat Centrum pro klinické právní vzdělávání.

 18. 2009

  leden 2009

  Fakulta získala akreditaci pro realizaci doktorského studia – obory Ústavní právo, Občanské právo, Správní právo a Trestní právo.

  září 2009

  Fakultě byla udělena akreditace na osm let a nově akreditace pro rigorózní řízení.

  říjen 2009

  Otakaru Motejlovi udělen čestný doktorát UP.

 19. 2010

  leden 2010

  Titul Právník roku získala Milana Hrušáková, 3. místo v kategorii Talent roku pak absolvent Jakub Dohnal.

 20. 2011

  červen 2011

  Konference 200 let ABGB – od kodifikace k rekodifikaci českého občanského práva.

  listopad 2011

  Podruhé zvolená děkankou Milana Hrušáková.

  listopad 2011

  Slavnostní zasedání vědecké rady fakulty s oceněním osobností k 20. výročí znovuobnovení fakulty.

  listopad 2011

  První ročník konference zaměřené na mimosoudní řešení sporů – Mediace 2011.

 21. 2012

  červen 2012

  Docentem byl poprvé jmenován absolvent obnovené PF UP, Michal Bartoň. Obor: Ústavní právo.

 22. 2013

  leden 2013

  Vzniká soutěž Středoškolský Moot Court.

  červen 2013

  Vedoucí katedry správního práva Vladimír Sládeček se stal soudcem Ústavního soudu.

 23. 2014

  červenec 2014

  Konala se mezinárodní konference Právní kliniky jako most mezi teorií a praxí.

  srpen 2014

  Filip Dienstbier jmenován soudcem Nejvyššího správního soudu.

  září 2014

  Uskutečnil se první kurz pro nastupující studenty Právnický seznamovák.

  říjen 2014

  Fakulta poprvé získala akreditaci pro jmenování docentů v oboru Občanské právo.

  říjen 2014

  Cenu Randovy nadace za nejlepší diplomovou práci v oboru Právo získal Jaromír Zajíc.

  prosinec 2014

  Studenti založili spolek Nugis Finem.

 24. 2015

  září 2015

  Na fakultě vzniklo Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva.

  září 2015

  Fakulta se poprvé zapojila do vzdělávání seniorů v rámci univerzity třetího věku.

  říjen 2015

  Děkankou zvolena Zdenka Papoušková.

  listopad 2015

  Vědecká rada PF UP projednala a schválila první habilitaci v oboru Občanské právo. Titul docent získal Filip Melzer.

 25. 2016

  duben 2016

  Poprvé se konalo mezinárodní finále soutěže ve Středoškolském Moot Courtu.

  květen 2016

  Fakultní časopis Acta Iuridica Olomucensia byl zařazen do databáze ERIH plus.

  červen 2016

  Cenu Františka Palackého převzal Pavel Rychetský, na návrh PF UP.

  červenec 2016

  Do databáze ERIH plus se dostal fakultní časopis International and Comparative Law Review.

  září 2016

  Fakulta oslavila 25. výročí vydáním almanachu a výstavou fotografií.

  říjen 2016

  První ročník cvičení Camp Peira zaměřeného na mezinárodní humanitární právo.

  listopad 2016

  Vyšlo první číslo fakultního měsíčníku zPRÁVOdaj, který slouží především k vnitřní komunikaci na fakultě.

 26. 2017

  květen 2017

  Jean Monnet Centre of Excellence pořádalo v Praze mezinárodní konferenci The EU in time of multicrisis and its greatest challenges: up-to-date solutions, future visions and prospects.

  květen 2017

  Tým studentů ve složení Marek Masarik, Debora Zubková a Renáta Vitkovičová vyhrál česko-slovenské finále soutěže v římském právu.

  červen 2017

  První fakultní školou PF UP se stalo Slezské gymnázium v Opavě.

  červen 2017

  Fakulta začala nabízet LL.M. kurzy.

  červenec 2017

  Nadační fond UP poprvé podpořil projekt studenta práv – Luďka Plachkého.

  srpen 2017

  Studentka Nela Křupalová získala za svou diplomovou práci čestné uznání v soutěži o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson.

  listopad 2017

  Prvními laureáty Ceny Miroslava Liberdy se stali Ondrej Hamuľák, Martin Faix a Otakar Foltýn.

 27. 2018

  duben 2018

  Vedoucí katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého Jiří Jirásek obdržel vysoké polské státní vyznamenání – Zlatý kříž za zásluhy.

  červen 2018

  Tým z PF UP vydal knižně kompletní Digesta.

  červenec 2018

  Prvním absolventem Master in International and European Law Programme se stal Arthur Thévenet z Francie.

  červenec 2018

  Autorskou cenu Společnosti Karlovarské právnické dny za rok 2017 získal jednosvazkový komentář k občanskému zákoníku. Jedním z vedoucích autorského týmu byl Jan Petrov.

  listopad 2018

  Filip Melzer získal bronzovou medaili Antonína Randy za přínos k rozvoji demokracie a aktivní působení při tvorbě práva.

  listopad 2018

  Michael Schlesinger z John Marshall Law School v Chicagu se stal prvním zahraničním odborníkem, který na PF UP užíval čestný titul Visiting Professor.

 28. 2019

  leden 2019

  Byla zahájená největší stavební investice v moderní historii fakulty, dostavba centrálního křídla budovy B.

  únor 2019

  Ondrej Hamuľák byl na tři roky jmenován členem profesorského sboru Tallinn University of Technology.

  duben 2019

  Časopis International and Comparative Law Review byl zařazen do databáze Scopus.

  duben 2019

  Tým studentů ve složení Marek Masarik, Debora Chlebková, Klára Jochymková a Marek Ćmiel vybojoval 2. místo ve finále Lidskoprávního Moot Courtu.

  duben 2019

  Prvním absolventem doktorského studijního programu Teoretické právní vědy v oboru European and International Law se stal Fin Tuomas Heikkinen.

  květen 2019

  Adéla Měkotová jako první absolvovala LL.M. kurzu na PF UP.

  květen 2019

  Laureátkou Ceny Miroslava Liberdy se stala Lucia Madleňáková.

  červen 2019

  Fakulta ve spolupráci s armádou otevřela Centrum pro mezinárodní humanitární a operační právo (CIHOL).

  červen 2019

  Autorskou cenu Společnosti Karlovarské právnické dny za rok 2018 získal komentář k občanskému zákoníku: Občanský zákoník IX. Svazek. Autorským tým vedli Filip Melzer a Petr Tégl.

  červenec 2019

  Nadační fond UP podpořil projekt studentky Kateřiny Augustinové zaměřený na právní gramotnost dětí.

  září 2019

  Cenu Olomouckého kraje 2019 za přínos v oblasti životního prostředí dostal student Luděk Plachký.

  září 2019

  Fakulta získala akreditaci pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru občanské právo.

  říjen 2019

  Děkanem zvolen Václav Stehlík.

  listopad 2019

  Kamila Bubelová získala čestnou medaili Warminsko-mazurské univerzity.

  listopad 2019

  Fakulta si připomněla 30. výročí sametové revoluce happeningem – stavbou krabicové zdi.

  prosinec 2019

  Fasádu fakulty ozdobila pamětní deska odkazující na Smlouvu o Antarktidě.

  prosinec 2019

  V premiérovém ročníku celorepublikové soutěže Spotřebitelskoprávní Moot Court vybojoval olomoucký tým ve složení Juraj Kuzmík, Karolína Foukalová, Lucie Semelová a Diana Urbášková 2. místo.

  prosinec 2019

  Dobrovolnickou cenu Křesadlo 2019 vyhlašovanou Olomouckým krajem převzal Martin Škurek.

 29. 2020

  únor 2020

  Fakulta se zapojila do celorepublikové akce Noc práva.

  březen 2020

  Epidemie koronaviru uzavřela fakultu, výuka se konala online.

  červen 2020

  Fakulta získala Cenu Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky ČR pro rok 2020.

  červen 2020

  Nová fakultní knihovna byla pojmenovaná pro Miladě Horákové.

  červenec 2020

  Časopis European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics byl zařazen do databáze Scopus.

  prosinec 2020

  Den otevřených dveří se kvůli epidemii konal poprvé online.

  prosinec 2020

  Vyšel dvousvazkový Trestní zákoník. Komentář. Vedoucím autorského týmu byl Filip Ščerba.

  prosinec 2020

  Vyšla Listina základních práv a svobod. Komentář. Autorský tým vedli také Michal Bartoň a Marian Kokeš.

 30. 2021

  leden 2021

  První laureátkou ocenění Čestného uznání děkana Právnické fakulty UP v Olomouci za vzdělávací činnost se stala Renáta Šínová.

  únor 2021

  Fakulta dokončila svou největší stavební investici ve své moderní historii – centrální křídlo budovy B s knihovnou.

  únor 2021

  Fakulta poprvé udělila Stipendium Petra Zoubka na podporu mimořádně aktivních a nadaných studentů. Získala jej Kateřina Dračková.

  duben 2021

  Cenu Václava Mandáka za nejlepší odborný článek publikovaný v Bulletinu advokacie v roce 2020 získal Filip Melzer.

  červen 2021

  Laureátkami Ceny Miroslava Liberdy se staly Lenka Holá a Naděžda Šišková.

Fotoohlédnutí 1991-2021

Pro připomínku, jak fakulta rostla, jak se měnila, co zažila, jsme prohledali nejrůznější fotoarchivy a vytvořili tuto galerii.

Kontakt

Adresa

Právnická fakulta UP v Olomouci

17. listopadu 6, Olomouc
+420 585 637 550
dekanat.pf@upol.cz

Připoj se​